องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลยะรัง ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณยะรัง
อบต.ยะรัง สะพานสลิงบ้านกรือเซะ-บ้านยือแร
อบต.ยะรัง ชมการประดิษฐ์ขวาน
อบต.ยะรัง เมืองโบราณยะรัง
อบต.ยะรัง ป้อมเมืองปราแว
อบต.ระแว้ง ดงต้นหยี
อบต.สะนอ บ่อน้ำลัยลาตุลกอดัร