องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองตากใบ สะพานเกาะยาว(สะพานคอย100ปี)
เทศบาลเมืองตากใบ ตลาดนำ้ตากใบ
เทศบาลเมืองตากใบ หาดเสด็จ
เทศบาลเมืองตากใบ ตลาดชายแดนตาบา
เทศบาลเมืองตากใบ วัดชลธาราสิงเห
เทศบาลเมืองตากใบ ท่าเทียบเรือรัชดาภิเษก
อบต.พร่อน อุทยานเมืองเก่าโคกอิฐ
อบต.พร่อน หาดเกาะยาว
อบต.ไพรวัน หาดชลประทาน
อบต.ไพรวัน สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าโคกไม้เรือ
อบต.ไพรวัน หาดปันตัยกูบู
อบต.ศาลาใหม่ วัดตะปัง
อบต.ศาลาใหม่ วัดโคกมะเฟือง
อบต.ศาลาใหม่ ชายหาด
อบต.นานาค วัดเกษตรธิการาม
อบต.นานาค ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลย์
อบต.บางขุนทอง วัดบุณณาราม
อบต.บางขุนทอง วัดรัตนานุสรณ์