องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลยี่งอ ตลาดนัดยี่งอ
เทศบาลตำบลยี่งอ อาคารย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองยี่งอ
เทศบาลตำบลยี่งอ ถนนคนเดิน
อบต.จอเบาะ ศาลาริมน้ำ
อบต.ตะปอเยาะ จุดชมวิวน้ำตกน้ำพุเสด็จ
อบต.ละหาร อ่างเก็บน้ำบ้านหุ่งคา
อบต.ละหาร แม่น้ำยะกัง
อบต.ลุโบะบายะ นำตกปาโจบาบี