องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลตันหยงมัส สวนสาธารณะวัชระอุทยาน
อบต.เฉลิม วนอุทยานน้ำตกชีโป
อบต.บองอ น้ำตกวังทอง
อบต.บองอ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5
อบต.บองอ ป่าสมานใจ
อบต.มะรือโบตก บ่อน้ำโบราณ