องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สวนสาธารณะบึงละหาร์
อบต.แม่ดง นำตกบาเละ
อบต.แม่ดง บึงจือแร
อบต.แม่ดง บึงแม่ดง
อบต.โล๊ะจูด จุดชมสัตว์
อบต.โล๊ะจูด โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์
อบต.โล๊ะจูด น้ำตกสิรินธร
อบต.โล๊ะจูด ไม้ดอกไม้ประดับ
อบต.แว้ง น้ำตก(บ้านกรือซอ)
อบต.กายูคละ ตำบลกายูคละ