ป่าชุมชน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3,4,5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นที่สาธารณประโยชน์ ปรากฎในแผ่นระวางรูปถ่ายทางอากาศ นส.3 ก เลขที่ 5353 แผ่นที่ 103-104-117-118 ออกเมื่อปี 2516 มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิดและยังเป็นแหลางอาหารของประชาชนอย่างสมบูรณ์ เป็นแหลางสมุนไพร
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :199