วัดศรีดอนชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีดอนชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.เวียงเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.38
longitude :  98.45
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของตำบลเวียงเหนือ เป็นวัดแรกของอำเภอปาย ที่มีพระสิงห์ปายประดิษฐ์สถานอยู่ ในหมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมแบบล้านนา โดยได้ก่อสร้างพระวิหารลายคำเพื่อเป็นที่ประดิษฐสถานของพระสิงห์ปาย
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ก็ได้ โดยเส้นทางเป็นถนนคอนกรีตเข้าถึงวัดตลอดทาง

จำนวนผู้เข้าชม :457