หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุบลราชธานี > เขื่องใน > ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการฝายธาตุน้อย
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการฝายธาตุน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการฝายธาตุน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.30
longitude :  104.46
รายละเอียด :  ประวัติโครงการ กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานโดยมีอาคารชลประทาน ในแม่น้ำชี - มูลและลำน้ำสาขาจำนวนมากและหลายโครงการครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2546 กรมชลประทานได้รับการถ่ายโอนงานโครงการฝายใน ลำน้ำและโครงการสูบน้ำต่างๆ ตลอดลำน้ำในแม่น้ำชี - มูล จากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลัง งาน(เดิม) มาอยู่ในความรับผิดชอบอีกจำนวนมาก โครงการเหล่านี้ได้ถูกแยกส่วนรับผิดชอบให้กับชลประทานจังหวัดต่างๆ ทำให้การ บริหารจัดการโครงการนำเนินการได้ไม่เป็นระบบ เพราะขาดการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกัน และกัน ทำให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการแม่น้ำชี - มูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการใน ลำน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่รวมปลายน้ำในการกำกับดูแล ของสำนัก ชลประทานที่ 7 เกิดการร้องเรียนเรื่องการบริหารจัดการฝายในลำน้ำ เกษตรกรเหนือ ฝายต้องการกักเก็บไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค จัดทำน้ำประปาเขตชุมชนเมืองและการ เกษตรริมแม่น้ำ ในฤดูแล้งช่วงที่เกษตรกรท้ายน้ำก็ต้องการเหมือนกันแต่ในช่วงฤดูฝนเกษตรกร เหนือน้ำกลับต้องการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ลงสู่แม่น้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยแก่เกษตรกร จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงเพื่อดำเนินการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงโครงการโดยตรง เพื่อดำเนินการบริหารจัดการ น้ำ รวมทั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงโครงการให้สามารถบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด ลดการขัดแย้งและประสานการใช้น้ำตลอดลำน้ำชี-มูลและสาขาอย่าง มีรูปธรรม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว รถรับจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม :530