หมู่บ้านชอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านชอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  คนชอง เป็นคนดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งของดินแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย อาศัยอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด คนชองมีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ภาษาชอง ซึ่งเป็นภาษาในตระกูลออสโตรเอเชียติก กลุ่มมอญ-เขมร สาขาเปียริก ปัจจุบันพบภาษาชองพูดกันมากที่สุดในเขตกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแต่เดิมนั้นมีคนพูดภาษาชองมากในอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีอีกด้วย ชาวชองมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ทว่าในปัจจุบัน ภาษาและวัฒนธรรมชาวชองกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากมีคนพูดภาษาชองเพียง 4,000-5,000 คนเท่านั้น รวมทั้งการขาดการสืบทอดจากคนรุ่นหลัง จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม 2544 เป็นต้นมา ชุมชนชองได้ดำเนินกิจกรรมการวิจัยเพื่อหาวิธีการ ?อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง? มาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย) มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการดำเนินงานของโครงการวิจัยดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีการพัฒนาระบบการเขียนภาษาชอง รวมทั้งมีการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นชองนำไปทดลองสอนในโรงเรียนวัดคลองพลู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 ต่อมาหลักสูตรนี้ได้ขยายผลไปโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งชุมชนเองก็สามารถทำโครงการต่อยอดจากโครงการเดิมได้โดยสัมพันธ์กับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาที่ทำมาเบื้องต้น
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางหมายเลข 3249

จำนวนผู้เข้าชม :442