วัดธรรมิการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดธรรมิการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดธรรมิการามหรือวัดค้างคาว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นวัดที่มีประวัติการสร้างที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันเป็นสถานที่ฝึกและปฏิบัติอบรมพระพุทธศาสนาแก่นักเรียน นักศึกษา มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสภาพบริเวณในวัดมีความร่มรื่นเงียบสงบ มีศาสนสถานที่เก่าแก่มากมาย พระอุโบสถหลักเก่าที่มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามยิ่ง เป็นภาพเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 ฝีมือช่างพื้นบ้านที่งดงาม
การเดินทาง :  ถนนสายบ้านหมี่ - บางงา ห่างจากอำเภอบ้านหมี่ประมาณ 19 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :412