หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่ลาว > หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านร่องปลายนา
หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านร่องปลายนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านร่องปลายนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 บ้านร่องปลายนา ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.81
longitude :  99.75
รายละเอียด :  บ้านร่องปลายนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างพึ่งตนเอง ตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านนำร่องในการพัฒนาของตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ชาวบ้านยังคงสามารถนำภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับจากบรรพบุรุษมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดการบูรณาการของความหลากหลายทางภูมิปัญญา เพื่อการปรับตัวในการดำรงชีพและความเป็นอัตลักษณ์ในสังคมล้านนา
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :313