ฝายวังบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายวังบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ฝายวังบง ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับการส่งน้ำจากฝายวังจันทร์ตำบลขุน ต่อมาชาวบ้านรวมใจกันสร้างฝายกันน้ำไว้เพื่อชะลอน้ำ โดยเป็นฝายไม้แต่ไม่คงทนถาวร ผู้นำชุมชนจึงได้ประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น จึงได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ,องค์การบริหารส่วนตำบลควร และชาวบ้านช่วยกันสร้างฝายขึ้น ปัจจุบันเรียกว่า ฝายวังบง เพื่อให้เกษตรกรได้รับและการใช้ประโยชน์จากน้ำสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ความต้องการและความพอใจของเกษตรกรจึงเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ ซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือเกษตรกรต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ำที่ดี ทำให้เกษตรกรเกิดสำนึกในการเป็นเจ้าของน้ำ นำไปสู่การใช้น้ำอย่างประหยัด และการบำรุงรักษาซ่อมแซม ฝายวังบงโดยการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำระดับตำบลเกิดขึ้น ทุกๆปีจะมีการพัฒนาหน้าฝาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมกับการทำงาน ล้วนเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่ประกอบกันให้การจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และเกษตรกรผู้ใช้น้ำลำน้ำควรจากฝายวังบงแห่งนี้มาถึงทุกวันนี้
การเดินทาง :  จาก อำเภอปง ไปยัง หมู่บ้านวังบง หมู่ที่ 7 ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประมาณ 7 กิโลเมตร โดยผ่านถนนสายหลัก หมายเลข 1188 เลี้ยวซ้ายเข้าถึงหมู่บ้าน ตรงไปอี 800 เมตร ก็จะถึงฝายวังบง

จำนวนผู้เข้าชม :427