วัดบุปผาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบุปผาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.วังกระแจะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  12.25
longitude :  102.49
รายละเอียด :  วัดบุปผารามเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2191) โดยหลวงเมืองเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2195 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2172 - 2199) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2225 ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199 - 2231) ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด จวบจนปัจจุบันท่านพระครูสุวรรณสารวิบูล พร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้สะอาดเรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ ภายในวัดเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมายโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านเมือง มีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหระทึก แสดงให้เห็นถึงการเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองท่าชายฝั่งตะวันออกกับเมืองท่าโพ้นทะเลในแถบเอเชียอาคเนย์ข้ามไปไกลถึงซีกโลกตะวันตก เป็นศูนย์กลางของชุมชนมาตั้งแต่อดีต ภูมิทัศน์ของวัดบุปผาราม จัดแบ่งออกเป็น 3 เขต แต่ละเขตโดดเด่นไปด้วยเอกลักษณ์ของ ศาสนาสถานที่สำคัญ คือ 1. เขตพุทธาวาส เป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่มีคุณค่า เช่น วิหารฝากระดาน (โบสถ์เก่า) วิหารพระพุทธไสยาสน์ มณฑปพระพุทธบาทสี่รอย มณฑปพระพุทธบาทมงคล 108 มณฑปพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา เจดีย์ 28 องค์ 2. เขตธรรมาวาส เป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สร้างขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบำเพ็ญกุศลฟังธรรม เช่น หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ หอระฆังจัตุรมุข 3. เขตสังฆาวาส เป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่เป็นที่อยู่ของพระภิกษุ สามเณร ได้แก่ กุฏิรายหลังเดียวทรงไทย หอระฆัง เป็นต้น
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ โดยห่างจากถนนสุขุมวิท ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :480