วัดไผ่ล้อม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไผ่ล้อม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0 3959 7259-60
latitude :  12.23
longitude :  102.53
รายละเอียด :  วัดไผ่ล้อม ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด เป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจังหวัดตราด โดยวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบิดาแห่งการศึกษาจังหวัดตราด คือท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ วรญาณนุรักษ์ สังฆปราโมก ภายในบริเวณวัดมีสวนพุทธธรรมสำหรับให้ประชาชนมาปฏิบัติธรรม และมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนในจังหวัดตราด "วัดไผ่ล้อม" เป็นวัดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการศึกษาของจังหวัดตราด โดยวัดแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของบิดาแห่งการ ศึกษาจังหวัดตราด คือ ท่านเจ้าคุณพระวิมลเมธาจารย์ วรญาณนุรักษ์ สังฆปราโมก (เจ้ง จันทสโร) หรือ ท่านเจ้าคุณเฒ่า ซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้วัดไผ่ล้อม เป็นแหล่งกำเนิดโรงเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน จ.ตราด และยังเป็นโรงเรียนสอนนักธรรม สอนภาษาบาลี ให้ที่พักและอุปการะนักเรียนในชนบทที่เข้ามาเรียนต่อระดับสูงในตัวจังหวัด ให้ทุนการ ศึกษาแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปีตลอดมา ให้บริการห้องสมุดแก่ภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป ภายในบริเวณวัดยังมีสวนพุทธธรรมสำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนในจังหวัดตราด นอกจากนี้ยัง เป็นที่พึ่งของชาวบ้านมาทุกยุคสมัยที่มีการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม สำหรับสภาพแวดล้อมภายในคือ วัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดของภิกษุ สามเณรควร แก่การเคารพศรัทธา นอกจากนั้นยังยึดมั่นแนวทางแห่งความกตัญญู ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงในการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระสุบิน ปณีโต ผู้มีประสบการณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต เผยแพร่เรื่องการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์แก่บุคคลทั่วไปใน จ.ตราดและต่างจังหวัด เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้เกี่ยวกับ -ให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ การบริหารจัดการ การทำบัญชี การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก -เรื่องการทำน้ำสกัดชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก โดยใช้คุณสมบัติของจุลินทรีย์ ข้อมูลโดย : สีสันตะวันออก : Colours of the East
การเดินทาง :  http://www.ezymaps.com/directions_map.php?str=1c/Vv7O5qqaXmJam

จำนวนผู้เข้าชม :387