หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > บ้านแหลม > ศูนย์เรียนรู้ป่าขายเลน
ศูนย์เรียนรู้ป่าขายเลน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้ป่าขายเลน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.บางขุนไทร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี) เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่หน้าวัดบางขุนไทร มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และปกป้องกันปราบปราม การบุกรุกทำลายป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกว่า 35,000 ไร่ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้มีจิตสำนึกในการปกป้องดูแลรักษาไว้ ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้คงอยู่และอำนวยประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
การเดินทาง :  รถยนต์ ใช้เส้นทางเพชรบุรี - บ้านแหลม จะมีป้ายบอกทางไปบางขุนไทร ระยะทางจากตัวเมืองเพชรบุรี 15 กิโลเมตร รถโดยสาร มีรถสองแถวจากตัวเมืองเพชรบุรีมายังวัดบางขุนไทร สถานีฯจะอยู่ติดกับวัดบางขุนไทร

จำนวนผู้เข้าชม :341