ศิลาหุบเขาช่องคอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศิลาหุบเขาช่องคอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  รูปอักษรมี ๓ ตอน มีความหมายต่อเนื่องกัน แต่ขนาดของรูปอักษรไม่เท่ากัน ตอนที่ ๑ ขนาดของตัวอักษรสูง ๒๕ เซนติเมตร มีอักษรข้อความ ๑ บรรทัด ตอนที่ ๒ ขนาดตัวอักษรสูง ๗ เซนติเมตร มีอักษรข้อความ ๔ บรรทัด ตอนที่ ๓ ขนาดตัวอักษรเท่ากับตอนที่ ๒ แต่มีอักษรข้อความเพียง ๒ บรรทัด ข้อความในจารึก(โดยนางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์)แปลได้ดังนี้ ตอนที่ ๑ แห่ง(พระศิวะ) พระสวามีของนางวิทยา
การเดินทาง :  จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ตามถนนเพชรเกษม ถึงปากทางเข้าหมู่บ้านสวนเลา ระยะทาง 35 กม. หรือห่างจากอำเภอทุ่งสง 17 กม. 1. จากปากทางถึงสามแยกเข้าแหล่ง 3 กม. สภาพผิวถนน ราดยาง 2. จากสามแยกถึงที่ตั้งป้ายจารึก 3.5 กม. หินคลุก ดิน 3. จากที่ตั้งป้ายจารึกถึงลานพัก 100 เมตร ทางดิน 4. จากลานพักถึงจารึกเขาช่องคอย 65 เมตร เดินขึ้นตามไหล่เขา แคบ

จำนวนผู้เข้าชม :73