วัดท่าสุธาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าสุธาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.52
longitude :  100.45
รายละเอียด :  วัดท่าสุทธาวาสเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้นในเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องด้วยชัยภูมิที่ลำน้ำบริเวณนี้ตื้นเขินมากจนสามารถเดินข้ามได้สะดวกทุกฤดูกาลการทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกือบทุกครั้งจึงจะรวมพลแล้วเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณนี้ แต่ในกาลปัจจุบันวัดท่าสุทธาวาสอยู่ในทำเลซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยใหญ่จนทำให้ราษฎรประสบความเดือดร้อนเป็นอันมาก ทำให้วัดท่าสุทธาวาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรมาแล้วถึง 24 ครั้ง นับจากปี 2519 เป็นต้นมา ในการทรงงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้นเอง ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดท่าสุทธาวาส และโปรดเกล้าฯให้ช่างจากกรมศิลปากร ช่างจากในวัง อาจารย์และนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถซึ่งงดงามโดดเด่นไม่เหมือนใคร ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดท่าสุทธาวาส ประกอบด้วย ภาพไตรภูมิภาพเรื่องมหาชนก ภาพลายรวงข้าว สัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองภาพเรื่องสงครามยุทธหัตถี ภาพเรื่องเมืองอ่างทอง เรื่องตำบลบางเสด็จและภาพครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชโอรส พระราชธิดา เสด็จประทับ ณ พระราชวังบางปะอินเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ปี 2516?2517 และภาพผลมะม่วงฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีบนฝาผนังอุโบสถอีกด้วย
การเดินทาง :  ถนนสายสำคัญของตำบล ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ถนนอยุธยา ? อ่างทอง (ช่วงแยกจากถนนอู่ทองถึงจังหวัดอ่างทอง) รถโดยสารประจำทางสาย อยุธยา ? ป่าโมก ? อ่างทอง จากตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านตำบลบางเสด็จ ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลบางเสด็จ ระยะทาง ประมาณ 15 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และห่างจาก บขส. อำเภอป่าโมก ประมาณ 5 กม. ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที นอกจากนี้ยังมี รถตู้สาย กรุงเทพฯ ? อ่างทอง (สายใน) วิ่งจากอนุสารีย์ชัยสมรภูมิ ? บขส. จังหวัดอ่างทอง

จำนวนผู้เข้าชม :362