หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > ขุนหาญ > โครงการชีววิถีชุมชนบ้านหนองบัว
โครงการชีววิถีชุมชนบ้านหนองบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการชีววิถีชุมชนบ้านหนองบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.58
longitude :  104.41
รายละเอียด :  บ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้าน อพป. คำขวัญหมู่บ้าน บ้านหนองบัว บ้านหลักเกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงสัตว์ บก น้ำ มีกลุ่มอาชีพมากหลาย บ้านหนองบัว เมื่อก่อนขึ้นการปกครองอยู่กับบ้านกระเจา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในขณะนั้นใช้ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านตาเพม อยู่จนกระทั่งบ้านกระเจามีขนาดใหญ่ขึ้น สมควรจะตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ได้ หมู่บ้านกระเจา จึงขอแยกหมู่บ้านขึ้นใหม่ และได้รับอนุมัติให้ตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ได้เมื่อปี พ.ศ.2503 โดยใช้ชื่อหมู่บ้านที่ขอตั้งใหม่ว่า บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตามชื่อของหนองบัว ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้านที่มีดอกบัวเกิดขึ้นอยู่เต็มหนอง และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน อพป.เมื่อปี พ.ศ.2522 ปัจจุบัน มีนายธนากร พิมมาศ เป็นผู้ใหญ่บ้าน สภาพทั่วไป เนื้อที่ หมู่บ้านหนองบัว มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,309 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 600ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 2,709 ไร่ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 1 ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศสวนป่าขุนหาญ ตำบลบักดอง และบ้านหนองผือ ตำบลห้วยจันทร์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านกระเจา หมู่ที่ 5 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านห้วย หมู่ที่ 2 และบ้านกันตรวจ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยจันทร์ แหล่งน้ำที่สำคัญ ประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง คือ 1. หนองบัว อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน 2. หนองผือ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน 3. หนองอาแว อยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่เนิน สลับที่ราบลุ่มและที่ดอน จึงเหมาะแก่การปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับมีแหล่งน้ำหลายแห่งและมีระบบชลประทานห้วยตาจูที่เข้าถึง จึงทำให้สามารถทำนาได้ ปีละ 2 ครั้ง ราษฎรส่วนใหญ่ จึงมีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวนและรับจ้างทั่วไป ภาษา ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากูยหรือส่วย จึงใช้ภาษากูยหรือส่วยในการสื่อสารกันภายในหมู่บ้าน ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านต่างมีความเชื่อ และผูกพัน ในเรื่องของจิตวิญญาณ เทพาอารักษ์ อันเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิม จึงมีพิธีกรรม การร่ายรำแม่มด และรำอ้อ ประกอบการขับร้องเพลงในท่วงทำนองที่ไพเราะ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอขุนหาญประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :444