หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุตรดิตถ์ > พิชัย > อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.9 บ้านห้วยคา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานที่เชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ คือ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักในรูปนั่ง (ในท่าครองเมืองพิชัย) พระปรางค์ เรือนพระยาพิชัย สมัยวัยเยาว์และสมัยเป็นเจ้าเมือง พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก อยู่ในพื้นที่ 327 ไร่ (ปัจจุบันมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหักเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) การบริหารจัดการและการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอนุสรณ์สถานดังกล่าว มูลนิธิพระยาพิชัยดาบหักได้มอบหมายให้นายอำเภอพิชัยเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซี่งอำเภอพิชัยดำเนินการโดยจัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพิชัย (13 แห่ง) ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก ได้จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งมีมติที่ประชุมดังนี้ 1. มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองเป็นหน่วยงานดูแลและบริหารจัดการอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ตั้งแต่ได้รับการแจ้งตามหนังสือนี้เป็นต้นไป 2. มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองดำเนินการจัดหาประโยชน์การบริหารจัดการอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก โดยให้ใช้เงินรายได้จากการจัดหาประโยชน์การบริหารจัดการอนุสรณ์สถาน บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ในการดูแลและบริหารจัดการอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก แล้วรายงานผลให้มูลนิธิพระยาพิชัยดาบหักทราบปีละ 1 ครั้ง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ 1.จากถนนสายเอเชียเป็น ระยะทาง กิโลเมตร 2.จากถนนทางหลวง 1204 เป็นระยะทาง กิโลเมตร 3.จากถนนทางหลวง 177 เป็นระยะทาง กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :397