ตลาดริมเมย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดริมเมย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านริมเมย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ของทีระลึก เครื่องประดับอัญมณีต่างๆ
การเดินทาง :  เดินจากสถานีขนส่งอำเภอแม่สอดไปทางประเทศเมียนม่าร์ ระยะทางไม่ไกล มีรถประจำทาง มอเตอร์ไซด์รับจ้างฯ

จำนวนผู้เข้าชม :491