ปราสาทขอม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทขอม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 บ้านพันนานคร ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปราสามขอม มีลักษณะเป็นปราสาทยอดเดียว ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างด้วยศิลาแลง บริเวณใกล้กับตัวปราสาทมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ก่อด้วยศิลาแลงเป็นชั้นๆ มีน้ำขังตลอดปี เชื่อว่าสร้างสมัยเดียวกับปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ปราสาทบางส่วนยังคงสภาพสมบูรณ์ กู่พันนาเป็นศาสนสถานประจำสถานพยาบาลเรียกว่า อโรคยศาล?สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งอาณาจักรขอม ประกอบด้วยปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยมก่อมุข ทางด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกและวิหารที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุขด้านหน้าก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง มีโคปุระหรือประตูซุ้มขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออก นอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรุด้วยศิลาแลง จากการขุดแต่งในปี ๒๕๔๒ พบโบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่เศียรพระวัชรธร ชิ้นส่วนพระโพธิสัตว์วัชรปราณีทรงครุฑ พระยมทรงกระบือ พบชิ้นส่วนพระกรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประติมากรรมเหล่านี้เป็นรูปเคารพ ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน รูปแบบเขมรแบบบายน (ราว พ.ศ. ๑๗๒๐-๑๗๘๐) กรมศิลปากรประกาศ กู่พันนา เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และประกาศขอบเขต เมื่อ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ พื้นที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา นอกจากนี้ที่บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน ยังพบเครื่องปั้นดินเผายุคบ้านเชียง เป็นจำนวนมากในชั้นเหนือดินขึ้นมา พบภาชนะดินเผาและโบราณวัตถุ สมัยทวาราวดี และสมัยลพบุรี จนมาถึงสมัยล้านช้างในพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ทุกเดือนสามขึ้นสามค่ำของทุกปี ชาวตำบลพันนาร่วมกับเทศบาลตำบลพันนาและส่วนราชการในจังหวัดสกลนคร จัดงานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุกขเทวดาขึ้น โดยการจัดงานในทุกปีจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การทำข้าวจี่ยักษ์ การประกวดขบวนแข่ข้าวจี่ยักษ์ การประกวดผ้าคราม การจัดประกวดธิดาผ้าคราม ฯ ซึ่งผู้ร่วมงานจะแต่งกายด้วยผ้าย้อมคราม
การเดินทาง :  ปราสาทขอมบ้านพันนา ตั้งอยู่ที่บ้านพันนานคร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพันนา อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสกลนครมาทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๗๐ กม. ห่างจากตัวอำเภอสว่างแดนดินมาทางทิศตะวันออก ระยะทาง ๑๑ กม. ในเส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี

จำนวนผู้เข้าชม :372