อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเตย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเตย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยเตย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ทางศูนย์เกษตรท่าพระภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น) มีความประสงค์ที่จะได้แหล่งน้ำเพื่อใช้ส่งน้ำให้กับศูนย์ฯ ในการทดลองปลูกพืชไร่และทดลองการเกษตรต่าง ๆ จึงได้หารือกับทางโครงการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา และร่วมกันพิจารณาเห็นว่าที่บริเวณห้วยเตยมีความเหมาะสมที่จะสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำได้เพราะเป็นที่ลาดชัน ทางโครงการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้พิจารณาวางโครงการเพื่อสำรวจออกแบบและได้ประชุมราษฎรเจ้าของที่ดินที่ถูกน้ำท่วมและบริเวณจุดที่จะสร้างอ่างฯ หัวงานโครงการเพื่อจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอ่างฯ โดยมีทำนบดินกว้าง 6.00 ม. สูง 10.80 ม. ยาว 1,090 ม. มีทางระบายน้ำล้น 1 แห่ง และทางระบายน้ำฉุกเฉินเป็นทางน้ำเปิดกว้าง 50 ม. 1 แห่ง ทรบ.ปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา 1 แห่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. มีคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาดาดคอนกรีตยาว 4,631 ม. และต่อท่อแอสเบสทอส ยาวประมาณ 6,200 ม. ให้กับทางศูนย์เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่าพระ และส่งน้ำให้กับเกษตรกรที่มีนาใกล้คลองส่งน้ำโดยก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2511 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกัน
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :332