โบสถ์คริสต์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบสถ์คริสต์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล มิสซังท่าแร่-หนองแสง เป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ที่มีลักษณะเป็นรูปหัวเรือ เป็นวัดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยมีพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1968 (2511) ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เสร็จสมบูรณ์ ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวท่าแร่ทุกวัน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ จากเมืองสกลนครไปตามถนนสายสกลนคร-นครพนม ประมาณ 21 กิโลเมตร ตั้งอยู่ริมถนน ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่

จำนวนผู้เข้าชม :610