หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > เมืองฉะเชิงเทรา > วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)
วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.บ้านใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  033590336
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เจดีย์ใหญ่วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) " ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดพยัคฆอินทาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามประวัติกล่าวว่า เจดีย์ใหญ่วัดพยัคฆอินทาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๖ สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยพระเกรียงไกรขบวนยุทธ (เสือ) ปลัดเมืองฉะเชิงเทรา และนางอินทร์ ภรรยา ได้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้น ณ วัดพยัคฆอินทร์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ?วัดพยัคฆอินทราราม? แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปจะเรียกว่า ?วัดเจดีย์? เจดีย์ใหญ่วัดพยัคฆอินทาราม ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง ฐานขั้นแรก เป็นฐานบัวย่อมุมไม้สิบสองมีระเบียงแก้วเตี้ยๆ ล้อมรอบ และบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันออก ฐานเจดีย์ชั้นแรกเป็นฐานเขียงกลมสูง รองรับฐานบัว ๒ ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นมาลัยเถา ๓ ชั้น รองรับบัวปากระฆัง ๔ ชั้น องค์ระฆังกลมเล็ก ส่วนยอดมีบัลลังก์กลม และเสาหานรองรับปล้องไฉน ปลียอด และลูกแก้ว ในเจดีย์ใหญ่องค์นี้มีการค้นพบ แผ่นเงินจารึกรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าขนาดความกว้าง ๘ เซนติเมตร และ ๗.๕ เซนติเมตร ความยาว ๒๗.๕ เซนติเมตร จารึกเป็นความเรียงร้อยแก้ว ข้อความที่จารึกกล่าวถึงประวัติของ ?นายช้าง? และ ?นายเสือ? สองพี่น้องที่มีต้นตระกูลเก่าแก่ยาวนานมาก่อนสมัยอยุธยา มีความเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตอยู่ได้ทันเหตุการณ์เคลื่อนย้ายและเปลี่ยนของแปดริ้วในช่วงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นจารึกที่สำคัญอันเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์บันทึกภาพของแปดริ้วไว้ได้อย่างชัดเจน เจดีย์ใหญ่วัดพยัคฆอินทาราม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ จากกรมศิลปากร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๙ ตอนที่ ๑๗๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ปัจจุบันวัดพยัคฆอินทาราม ได้อนุรักษ์ ดูแลเจดีย์ใหญ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองแปดริ้ว สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน โดยทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว หรือ รถประจำทาง (สองแถว) ขนส่งใหม่-วัดสายชล

จำนวนผู้เข้าชม :656