สระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่มีชื่อว่า สระแก้ว สระคา สระยมนา สระเกษ มีพื้นที่ประมาณ 45 ไร่ 70 ตารางวา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2548
การเดินทาง :  ถนนสุพรรณ-ชัยนาท (340) แยกซ้ายเข้าถนนมาลัยแมน ถนนเส้นอู่ยา-ดอนเจดีย์ ประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :108