บึงหนองโคตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงหนองโคตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อยู่ระหว่าง หมู่ 5,6,7,10,14,23
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043423870
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บึงหนองโคตร:มีลักษณ์เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เดิมชื่อว่า ทุ่งหนองโคตร เป็นที่ราบลุ่มรองรับน้ำฝนที่ไหลมาจากมอดินแดง ประชาชนได้ใช้น้ำแห่งนี้ในการอุปโภคบริโภคและจับสัตว์น้ำเพื่อการดำรงชีพในอดีตที่ผ่านมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2461 หลวงราชธุรกิจ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้เกณฑ์แรงงานราษฎรจากอำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอภูเวียง มาปั้นทำนบคูกั้นน้ำ และได้เวนคืนที่ทำนาชาวบ้านมาเป็นของหลวง ชาวบ้านจึงได้เรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่า ?หนองโคตร? ตั้งแต่นั้นมา บึงหนองโคตรมีเนื้อที่ประมาณ 800 ไร่เศษ มีน้ำตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000

จำนวนผู้เข้าชม :374