จิตกรรมฝาผนัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จิตกรรมฝาผนัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านลาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับภาพวาดครอบนอกอุโบสถว่ามีการเขียนขึ้นในปีใด แต่โดยส่วนมากมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จิตรกรรมฝาผนัง ถูกเขียนขึ้นในปีเดียวกันกับที่มีการสร้างโบสถ์ กล่าวคือ เมื่อได้สร้างโบสถ์เสร็จก็ได้มีการ เขียนภาพต่อเลยทันที จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพวาดเรื่องราว มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก อันชาวพุทธเราเชื่อว่าเป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่พะองค์จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกาลต่อมา พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กันฑ์ เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงการบำเพ็ญทานบารมี อันเราท่านที่เป็นพุทธศาสนิชนได้ทราบเรื่องราวอยู่ไม่มากก็น้อย โดยเรื่องราว พระเวสสันดร ถูกถ่ายทอดออกมาจนเป็นจิตรกรรมฝาผนังอันล้ำค่าในทุกวันนี้ เป็นฝีมือของ พ่อสุวรรณ ปีวสาร (อ่านว่า ปี-วะ-สาน) ซึ่งท่านเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหินตั้งหลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทราบอีกด้วยว่า ท่านเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของ จำลอง ดาวเรือง ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย (พระสุเรียง จิรสีโล บุตรชายพ่อสุวรรณเป็นผู้ให้ข้อมูล) อีกท่านที่ร่วมกันวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังคือ พ่อลี แสนทวี ซึ่งท่านทั้งสองเป็นนักจิตรกรที่มีฝีมือมากที่สุดท่านหนึ่งในยุคสมัยนั้น ก่อนที่กรมศิลปากร จะบรรจุเข้าเป็นโบราณสถาน ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ทำให้ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังและความเป็นมาของวัดมัชฉิมวิทยารามได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
การเดินทาง :  จิตรกรรมฝาผนังบ้านลาน เป็นภาพวาดอันวิจิตรงดงาม ที่อยู่ วัดมัชฌิมวิทยาราม หมู่ ๑ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

จำนวนผู้เข้าชม :338