ลานสนภูสอยดาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานสนภูสอยดาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลห้วยมุ่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลานสนภูสอยดาวมีทั้งหมด 5 เนิน 1.เนินส่งญาติ 2.เนินปราบเซียน 3.เนินป่าก่อ 4.เนินเสือโคร่ง 5.เนินมรณะ
การเดินทาง :  ระยะทางประมาณ 6,500 เมตร สูงประมาณ 1,633 เมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :396