เจดีย์วัดหลง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์วัดหลง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตรงข้ามโรงเรียนไชยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหลงเป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าเจดีย์ของวัดนี้สร้างร่วมสมัยกับพระเจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา คือประมาณระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕ เป็นเจดีย์ที่ชำรุดทิ้งร้างมานานเหลือแต่ซากอิฐและฐานราก กรมศิลปากรได้ประกาศให้เป็นโบราณสถานสำหรับชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ต่อมากองโบราณคดี กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งและบูรณะ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๗ใช้งบประมาณในการบูรณะรวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการขุดแต่งนั้นได้กระทำอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะไม่เหมือนโบราณสถานอื่นๆ การขุดแต่งเจดีย์วัดหลงก็เพื่อหาหลักฐานทางสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่เจดีย์วัดหลง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๑ โดยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์จากสี่แยกโมถ่าย - ตลาดไชยา ประมาณ ๓ กิโลเมตร หรือ โดยสารรถไฟลงสถานีไชยา และโดยสารรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประมาณ๑ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :394