อุทยานวังมัจฉา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานวังมัจฉา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.ท่าวังผา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาวังมัจฉา บ้านท่าวังผา หมู่ที่ 2 เป็นเขตอนุรักษ์พันธ์ุที่ชาวบ้านท่าวังผาให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และรักษาแม่น้ำน่านสืบทอดกัน ซึ่งทุกปีจะมีพิธีทางศาสนาในสืบชะตาแม่น้ำน่านเดือนธันวาคม และยังใช้เป็นสถานที่แข่งเรือประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ของอำเภอท่าวังผา สร้างความสามัคคีและให้ลูกหลานได้รักษ์และหวงแหนแม่น้ำน่านให้คงอยู่ตลอดไป
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ถนนวรนคร เขื่อนปัองกันตลิ่งแม่น้ำน่าน บ้านท่าวังผา หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชม :453