กระโจมไฟเกาะปู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กระโจมไฟเกาะปู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.16