หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ฉะเชิงเทรา > เมืองฉะเชิงเทรา > ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.11 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.66
longitude :  101.02
รายละเอียด :  ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบ ดีเด่นในระดับจังหวัด มีการดำเนินงานเป็นรูปแบบคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ฯ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง เพาะเลี้ยงเห็ด , การรณรงค์ไม่เผาตอซังฟางข้าว , การใช้น้ำส้มควันไม้ไล่แมลง , การท่องเที่ยวเชิงเกษตร , การใช้จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำ , ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ , ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้ราษฎรในท้องถิ่นและผู้มาศึกษาดูงาน เป็นต้น
การเดินทาง :  ศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 61/3 หมู่ที่ 11 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทางห่างจาก อำเภอเมือง ประมาณ 12 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 038-565000 , 08-1759-6820

จำนวนผู้เข้าชม :567