บึงกุดเค้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงกุดเค้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.13 ต. บ้านหัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  1. สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 18,000,000 ลูกบาศก์เมตร 2. สามารถส่งน้ำโดยการสูบน้ำช่วยเหลือที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ 10,000 ไร่ ฤดูแล้ง 2,000 ไร่ 3. สามารถเก็บกักน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา อำเภอปัญจาคีรี 4. กำหนดเขตหนองให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการประมงประจำอำเภอ ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร
การเดินทาง :  ตำบล กุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :330