วัดโปรดสัตว์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโปรดสัตว์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ขนอนหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา วัดโปรดสัตว์สร้างขึ้นในสมัยเมืองอโยธยาเป็นราชธานี ถาวรวัตถุทรุดโทรมลงไปมาก ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๔ พระองค์เจ้าสนิทพงษ์พัฒนะเดช รองเสนาบดี กระทรวงทหารเรือ (พระองค์เจ้าตุ้มพระโอรสใน กรมหลวงวงษาฯ) ได้มาทอดพระเนตรเห็นถาวรวัตถุทรุดโทรม จึงจัดการสร้างขึ้นใหม่แต่รักษารูปทรงของเก่าไว้ (ผู้เขียนแบบแปลนคือหลวงพิศาลศิลปกรรม) ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ในกรมศิลปะกาการ และถาวรวัตถุเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ต่อมาสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ได้เสด็จมาที่วัดโปรดสัตว์ ทรงรับสั่งว่าจะนำอัฎฐิเจ้าจอมมารดามาบรรจุในอุโบสถ ที่ฐานพระประธาน และทรงรับสั่งว่าจะสร้างศาลาท่าน้ำที่พังไปแล้ว แต่พระองค์ท่านก็มาสิ้นพระชนม์ไปเสียก่อน แต่ได้รับสั่งไว้กับหม่อมเจ้าปิยะรังสิต พระโอรส ท่านจึงเรียนกับเจ้าอาวาสว่า ศาลาท่าน้ำก็มีมากพอสมควรแล้ว จึงบูรณะอย่างอื่นที่จำเป็นเจ้าอาวาสจึงพามาดูหอสวดมนต์ จึงได้รับบริจาคทรัพย์ปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์ ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ต่อมา บรรดาทายาทในตระกูลสนิทวงศ์ จึงได้นำอัฎฐิบรรพบุรุษมาบรรจุในอุโบสถที่ฐานพระประฐาน จึงได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์เป็นลำดับมา ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ หมายเหตุ ประวัติของวัดโปรดสัตว์ ที่กล่าวมาได้ค้นจากหนังสือพงศาวดารชาติไทย ของพระบริหารเทพธานี และหนังสือประดิษฐานสยามวงศ์ในลังกาทวีป ของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และจากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษสืบ ๆ กันมา ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด ๑.พระพุทธรูปประธานประจำอุโบสถ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน ตำบลขนอนหลวง และตำบลใกล้เคียงปิดทองพระประธานเป็นประจำทุก ๆ ปี ในเวลาปกติประชาชนที่สัญจรผ่านหน้าอุโบสถ จะเป็นทางเดิน ทางเรือ ประชาชนที่ผ่านจะต้องทำการเคารพ เช่น วักน้ำเสยศรีษะบ้าง วักน้ำขึ้นมาประพรมสินค้าที่จะนำไปขายบ้าง เป็นประจำตลอดปี ๒.พระปาเลไลย ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างอุโบสถทิศใต้ เป็นที่เคารพของประชาชนเช่นเดียวกัน (ทรุดโทรมมาก) เวลานี้ปฏิสังขรณ์แล้ว ๓.พระมหากัจจายนะ ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหาร ข้างอุโบสถทิศเหนือ เป็นที่เคารพของประชาชนเช่นเดียวกัน (ทรุดโทรมมาก) เวลานี้ปฏิสังขรณ์แล้ว ๔.พระเจดีย์องค์ใหญ่หลังอุโบสถ เป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงสมัยอยุธยา ภายในพระเจดีย์บรรจุอะไรไว้บ้าง ทางวัดมิอาจทราบได้ เพราะเจดีย์นี้สร้างมานานแล้ว
การเดินทาง :  ติดถนน 3477

จำนวนผู้เข้าชม :438