หน้าแรก > ภาคกลาง > อ่างทอง > โพธิ์ทอง > พระธาตุเจดียศรีโพธิ์ทอง
พระธาตุเจดียศรีโพธิ์ทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุเจดียศรีโพธิ์ทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.บางพลับ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.66
longitude :  100.41
รายละเอียด :  วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๐๔ บริเวณที่ตั้งเดิมเข้าใจว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล นับว่าเป็นสถานที่ขนอิฐหรือท่าขนอิฐ และเมื่อได้สร้างวัดขึ้นจึงขนานนามว่าวัดท่าอิฐ พระประธานในอุโบสถชาวบ้านเรียกว่า ?หลวงพ่อเพ็ชร? พระประธานในวิหารชาวบ้านเรียกว่า ?หลวงพ่อขาว? เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยา ประมาณกว่า ๒๐๐ ปีมาแล้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหารมหาอุต เมื่อเข้าไปในวัดจะมองเห็น พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง โดดเด่นสีทองอร่าม มูลเหตุของการสร้างพระธาตุเจดีย์เนื่องจาก ราวพุทธศักราช ๒๕๓๕ พระครูสุคนธศีลคุณ(หลวงพ่อหอม) มีดำริจะสร้างเจดีย์ขึ้นในบริเวณวัด มีความกว้าง ๔๐ เมตร สูง ๗๓ เมตร รูปแบบศิลปะลังกา-อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ลักษณะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีองค์ระฆังและปล้องไฉน ๓๒ ปล้อง เพื่อทดแทนเจดีย์หลังเดิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถที่ผุพังไปตามกาลเวลาและเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานในพระเจดีย์เป็นสมบัติของศาสนาและเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่สั่งสอนสัตว์โลกจนเพียบพร้อมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ผู้ปฏิบัติยิ่งๆขึ้นไป จนสามารถบรรลุคุณธรรมตามความ สามารถของแต่ละบุคคล ต่อมาราวพุทธศักราช ๒๕๓๘ พระคุณสุคนธศีลคุณได้ทราบอาการพระประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นช่วงที่กำลังเริ่มก่อสร้างเจดีย์ ด้วยความห่วงใยในพระองค์ท่าน หลวงพ่อหอมได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่า ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการพระประชวร ถ้าเป็นไปดังสัจจาธิษฐาน จะสร้างเจดีย์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า ? พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง ? สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเปิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓
การเดินทาง :  วัดท่าอิฐ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพลับ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ กิโลเมตรที่ ๗-๘

จำนวนผู้เข้าชม :348