หนองฮาก (มิ.ย.55)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองฮาก (มิ.ย.55)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคำผักแพว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีพื้นที่ 400 กว่าไร หนองฮากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดตามธรรมชาติและเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืดหลายชนิด เช่น เต่า กุ้ง ปู หอย ปลาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งนกเป็ดน้ำและนกประเภทอื่น ๆ อีกด้วย
การเดินทาง :  เดินทางจากบ้านโนนหอมประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที จะถึงหนองฮากซึ่งมีตำนานเกี่ยวข้องกับหนองหานในปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าชม :385