หอศิลป์เสิงสาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอศิลป์เสิงสาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  โรงเรียนเสิงสาง ม.3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.43
longitude :  102.46
รายละเอียด :  หอศิลป์เสิงสาง เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา งบดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินบริจาค จำนวน 4,000,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลที่เห็นคุณค่าด้านการศึกษาและคุณค่าของงานศิลปะ ได้ร่วมแรงใจสละเงินบริจาคในการก่อสร้างอาคารหอศิลป์จนแล้วเสร็จ อาคารหอศิลป์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นห้อง ๆ เช่นห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องนิทรรศการถาวร ห้องสมุด ห้องเกียรติยศ ห้องจำหน่ายของที่ระลึก และห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ หอศิลป์เสิงสางได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเสิงสางที่เล็งเห็นว่าผลงานทางด้านศิลปะของนักเรียนโรงเรียนเสิงสางมีความโดดเด่น ได้สร้างชื่อเสียงและรางวัลมากมายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติสมควรได้รับการเผยแพร่และมีสถานที่ในการจัดแสดง สถานที่ในการจัดกิจกรรมที่เป็นสัดส่วน เป็นเอกเทศ สามารถเอื้อต่อการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป โดยมีครูวีระยุทธ เพชรประไพ ครูสอนศิลปะของโรงเรียนเสิงสางเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันและที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่อดีตคือ นายวิเชียร เจริญครบุรี นายสมานจงอ้อมกลาง นายสุเทพ คงวิริยะวิทยา จนถึงผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายสมัคร ไวยขุนทด นอกจากนั้นความสำเร็จดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน รวมถึงนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนเสิงสางอีกด้วย หอศิลป์เสิงสาง ได้เปิดอย่างเป็นทางการและทำพิธีส่งมอบให้เป็นสมบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้รับมอบและเปิดอาคารหอศิลป์เสิงสาง ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะได้แก่การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย ผลงานศิษย์เก่า ผลงานของเด็ก ๆ และเยาวชน การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาให้ความรู้ทางศิลปะ กิจกรรมค่ายศิลปะ ซึ่งก็ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมและเดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานเป็นประจำ ปัจจุบันมีนายวีระยุทธ เพชรประไพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและทีมงานเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
การเดินทาง :  โรงเรียนเสิงสาง หมู่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 90 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :1033