วังเจ้าเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วังเจ้าเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  สี่แยก ถ.สุริยะ-กะลาพอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.70
longitude :  101.62
รายละเอียด :  วังเจ้าเมือง ลักษณะเป็นศิลปะแบบมลายู เป็นวังเก่าแก่สร้างในสมัยต่าง ๆ กัน และมี ผู้รับมรดกตกทอดติดต่อกันมา เจ้าเมืองเหล่านี้ คือ ผู้ครองนครสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วังแต่ละแห่งสร้างด้วยความงดงามประณีต ตามแบบศิลปะมลายูเดิม คือ เรือนแต่ละหลังมีขนาดกว้างใหญ่ส่วน ใหญ่จะโล่ง กั้นห้องไว้บ้าง ตามช่องลม กรุไม้ และสลักลายเครือเถา ระเบียง และกันสาดประดับประดาด้วย ไม้แกะสลักเป็นลวดลายสวยงาม วังเจ้าเมืองมี 3 แห่ง คือ วังของพระยาสุริยะสุนทรบวรภักดี วังของ กูยาลานาเซ และวังของพระยาพิพิธภักดี วังพระยาพิพิธภักดี (กูมูดอร์ อับดุล) บุตรชายของ เจ้าเมืองยะหริ่ง ลักษณะวังเป็นแบบผสมผสาน ระหว่างศิลปะ แบบมลายู และศิลปะสมัยใหม่ สร้างเป็นตัวตึก 2 ชั้น ซึ่งยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงาม ให้ทุกท่านที่แวะมาเยี่ยม เข้าชมได้ วังพระ ยาสุริยะสุนทร บวรภักดี (นิอิตัมนาแซ) เจ้าเมืองสายบุรี สร้างประมาณปี พ.ศ. 2428 ตรงกับสมัย ราชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ ท่านเคยเสด็จมาประทับอยู่ ลักษณะเป็นศิลปะ แบบมาลายูเดิม เรือนแต่ละหลังมีขนาดกว้างใหญ่ ส่วนใหญ่จะโล่ง กั้นห้องไว้บ้าง ระเบียง และกันสาดประดับด้วยไม้แกะสลัก ลวดลายงดงาม
การเดินทาง :  จากตัวเมืองปัตตานี 55 กิโลเมตร ตั้งอยู่ถนนกลาพอและสุริยะสุนทร

จำนวนผู้เข้าชม :327