หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > บ้านนาสาร > โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา8
โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา8

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา8
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ต.ลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.82
longitude :  99.44
รายละเอียด :  จากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวง สภาพแวดล้อมถูกทำลาย เนื่องจากการพังทลายของหน้าดินในบริเวณยอดเขาและเชิงเขา กระแสน้ำได้พัดพานำเอาต้นไม้ หิน ทราย และ วัสดุอื่นๆ ไหลมาปะทะบ้านเรือน และทับถมเรือกสวนไร่นา ของราษฎรเสียหายเป็นจำนวนมาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ประสบอุทกภัยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง การอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่เดิมดำเนินการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนให้มีจิตสำนึก มีจิตใจรักธรรมชาติ และช่วยกันอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อให้คงอยู่เป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นลูกหลานสืบไป โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพูน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภายในโครงการมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ สวนผีเสื้อ สวนดอกไม้ แหล่งวนเกษตร เส้นทางเดินป่า ภายในโครงการไม่มีร้านอาหารบริการ แต่มีบริการบ้านพักปรับอากาศ ราคา 400-600 บาทและเต๊นท์ หลังละ 200 บาท
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :98