ปราสาทโนนกู่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทโนนกู่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปราสาทโนนกู่ เป็นศาสนสถานแบบศิลปะเขมร ก่อด้วยอิฐปนหินทราย ประกอบด้วยปรางค์หลังเดี่ยวบนฐานสูง ด้านหน้ามีวิหารหันเข้าหาปรางค์ประธานอยู่ ๒ หลัง ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีซุ้มประตูทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นทางเข้า-ออก และที่ลานระหว่างวิหารทั้งสองนั้นพบโคนนทิหมอบในอาการเคารพปราสาทประธาน อันเป็นที่สถิตของพระศิวะมหาเทพ ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ปราสาทหินโนนกู่ กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร ตั้งอยู่กลางโคกมูลดินขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ซึ่งอยู่ จากลำน้ำลำตะคองประมาณ ๘๐๐ เมตร ปัจจุบันตัวปรางค์เหลือเพียงฐาน มีการขุดพบเศียรพระพุทธรูป เทวรูปและวัตถุโบราณหลายชิ้นภายในบริเวณปราสาทแห่งนี้
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากอำเภอสูงเนิน ประมาณ ๔ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :474