วัดพุไทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพุไทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.หนองหญ้าปล้อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วังพุไทร ตั้งอยู่เลขที่ 34 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี การก่อสร้างวัดวังพุไทรเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 เหมาะแก่การจะสร้างเป็นวัดเป็นสำนักปฏิบัติสมณธรรมของพระภิกษุ สามเณร ทั้งเป็นที่รวมศรัทธารวมใจเป็นที่อาศัยบำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงได้ทรงพระเมตตารับการก่อสร้างวัดวังพุไทรไว้ในพระอุปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์และทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดวังพุไทร คณะสงฆ์มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ได้ประกอบพิธีสมมิตสีมาเป็นที่เรียบร้อย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และเป็นสิริมงคลแก่วัดวังพุไทรและพสกนิกรพุทธศาสนิกชนจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่าง
การเดินทาง :  ห่างจากถนนเพชรเกษม จากทางหลักกิโลเมตรที่ 148 บ้านหนองควง ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เข้าไปทางทิศตะวันตกถึงวัดวังพุไทรประมาณ 27 กิโลเมตร บริเวณวัดตั้งอยู่บนเนินเขาขนาดย่อม ล้อมรอบด้วยพี้นที่ป่าไม้เบญจพันธุ์ และเทืองเขาเป็นบริเวณกว้าง

จำนวนผู้เข้าชม :485