ป่าพรุหนองแท่นแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าพรุหนองแท่นแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หนองแท่นแก้วเป็นแหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบล ถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม และหมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.03
longitude :  98.98
รายละเอียด :  หนองแท่นแก้วเป็นแหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบล ถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม และหมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในอดีตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ นก และสัตว์อื่นๆ นานาชนิด เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการเกษตรกรรม เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงตลอดมา ต่อมาหนองแท่นแก้วเกิดการตื้นเขิน ปริมาณน้ำลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ นก และสัตว์อื่นๆ ลดลงตามไปด้วย ในฤดูแล้งจึงไม่มีน้ำเพื่อนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรม ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรได้ประสานกับกรมชลประทานได้จัดทำโครงการพัฒนาหนองแท่นแก้ว ซึ่งเป็นโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามเอกสารสิทธิ์ น.ส.ล. มีพื้นที่ 409 ไร่ มีการขุดสระ ขนาด 250 x 500 ลึก 4.50 เมตร พร้อมคันดิน โรงสูบท่อส่งน้ำ ถนนคอนกรีต ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบ ผันน้ำ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการระบบไฟฟ้า นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกพร้อมปล่อยพันธุ์ปลาที่หนองแท่นแก้ว เพื่อเป็นการต่อยอดของโครงการดังกล่าว และมีความเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรจึงมีนโยบายที่จะจัดให้มีโครงการสวน นา ป่า คลอง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขึ้นในบริเวณ หนองแท่นแก้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งตำบลถ้ำสิงขรมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน วัดถ้ำสิงขร ถ้ำน้ำ บ่อน้ำพุร้อน และคลองน้ำใส ซึ่งสามารถพัฒนาเชื่อมโยงโครงการดังกล่าว ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ และเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวจากฝั่งทะเล อ่าวไทย ? อันดามัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามนโยบาย ? สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ? ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเมืองที่ คนดี เกษตรดี อุตสาหกรรมดี และการท่องเที่ยวดี
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :144