เรสิดังกัมปอต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เรสิดังกัมปอต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.ตราด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จวนเรซิดังกัมปอร์ต เป็นอาคารโบราณสถาน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด หรือประมาณเส้นรุ้งที่ 12 องศา 14 ลิปดา 50 ฟิลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 102 องศา 13 ลิปดา 04 ฟิลิปดาตะวันออก หรือที่พิกัด 48 PTU 302552 ตามแผนที่ประเทศไทยของกรมแผนที่ทหาร ลำดับชุด L 7017 ระวาง 5533 III มาตราส่วน 1:5000,000 พิมพ์ครั้งที่ 3-RTSD ประวัติจวนเรซิดังกัมปอร์ต pr> อาคารจวนเรซิดังกัมปอร์ตนี้ สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่ในคราวที่ฝรั่งเศสยึดครองเมืองตราด ประหว่างปี พ.ศ.2447-2450 นั้น ได้ใช้จวนแห่งนี้เป็นกองบัญชาการของทหารฝรั่งเศสด้วย จากบันทึกช่วยจำของหลวงสาครคชเขตต์ (อดีตนายอำเภอเกาะช้าง และอำเภอบางพระ ในช่วงปี พ.ศ.2452-2465) กล่าวว่า จวนเรซิดังกัมปอร์ตนี้เป็นที่พำนักของข้าหลวงฝรั่งเศส ผู้ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลฝรั่งเศส ระหว่างปี พ.ศ.2447-2450 ต่อมาฝรั่งเศสได้คืนเมืองตราดให้แก่ไทย โดยฝ่ายไทยต้องจำยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ และเมืองปัญจันตคีรีเขตต์ (เกาะกง) ให้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2450 และตั้งแต่ปี พ.ศ.2450 จนถึงปี พ.ศ.2471 จวนเรซิดังกัมปอร์ตได้ถูกจัดให้เป็นที่พักของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กรมศิลปากรได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 105 ตอนที่ 188 ฉบับพิเศษ หน้า 22 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 253
การเดินทาง :  http://travel.edtguide.com/map-direct/77364_resident-gampod-amphoe-muang

จำนวนผู้เข้าชม :437