หนองบัวหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองบัวหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโจ้โก้ ม.10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  o หนองบัวหลวง ช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี หนองบัวหลวง ตั้งอยู่บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดกว้างมาก มีทิวทัศน์ที่สวยงาม จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวชมธรรมชาติของหนองน้ำแห่งนี้ ประกอบกับช่วงออกพรรษา เทศบาลตำบลเวียงจะมีการจัดงานแข่งเรือ ณ บริเวณนี้เป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  o หนองบัวหลวง ตั้งอยู่บ้านโจ้โก้ หมู่ที่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีลักษณะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดกว้างมาก มีทิวทัศน์ที่สวยงาม จะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวชมธรรมชาติของหนองน้ำแห่งนี้ ประกอบกับช่วงออกพรรษา เทศบาลตำบลเวียงจะมีการจัดงานแข่งเรือ ณ บริเวณนี้เป็นประจำทุกปี ระยะทางจากเทศบาลตำบลเวียง ถึงหนองบัวหลวงประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :714