น้ำตกตาดเหมย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดเหมย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 12 บ้านขุนแปะ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกตาดเหมย ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งการเดินทางค่อนข้างลำบาก ถนนทางเข้าน้ำตกยังเป็นทางรุกรัง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัย เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ บ้านขุนแปะ โดยได้อาศัยน้ำจากน้ำตกตาดเหมยในการประกอบอาชีพมาเป็นเวลายาวนาน
การเดินทาง :  น้ำตกตาดเหมย ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การคมนาคมไม่สะดวก เป็นถนนลูกรัง

จำนวนผู้เข้าชม :774