หานฉมัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หานฉมัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.03
longitude :  98.98
รายละเอียด :  อดีต หารฉมัน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใน หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม และหมู่ที่ 4 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ในการทำเกษตรกรรมและหาอาหาร ได้ประสบปัญหาสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ทำให้ปริมาณน้ำลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุเกิดจากวัชพืชที่ปกคลุมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้เกิดตะกอนและสิ่งปฎิกูลต่างๆ มากมาย ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ นก และสัตว์อื่นๆ ลดน้อยตามลงไป และเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำก็แห้งประชาชนก็ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายฐานันดร์ เจริญภักดี นายกอบต.ถ้ำสิงขร จึงได้มีหนังสือเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมชลประทาน เพื่อขุดลอกหารฉมัน ทำให้สำนักชลประทานที่ 15 ได้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ และได้มีแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดทำโครงการแก้มลิงหารฉมัน ซึ่งได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ 1 แห่ง ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง ก่อสร้างสะพาน FARM BRIDE 1 แห่ง และก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวน 12 แห่ง งบประมาณ 28,087,200 บาท โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2554) ปัจจุบัน โครงการแก้มลิงหารฉมัน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ฟื้นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกลับคืนมา ต้องขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน ทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญและดำเนินการให้โครงการแก้มลิงหารฉมันเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งการเกษตรโดยการปลูกปาล์มและพืชพันธุ์นานาชนิด อนาคต หารฉมัน แห่งนี้ จะเป็นแหล่งกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยว การแข่งเรือพายและการศึกษาธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็นแหล่งรายได้แก่ชุมชนต่อไป
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :165