พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.เพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  04351 4456
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด แต่เดิมจัดตั้งตามดำริของท่านศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ เพื่อจัดแสดงผ้าไหมพื้นเมืองและงานศิลปหัตถกรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมากรมศิลปากร มีนโยบายในการจักตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองขึ้น จึงได้เริ่มดำเนินงานการจักตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นปีที่ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารต่อเนื่องมาจนกระทั่งปี ๒๕๔๐ จึงดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ได้รับการปรับปรุงให้มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้แนวนโยบายนี้ และมีเนื้อหาในการจัดแสดงครอบคลุมเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรณีโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และงานหัตถกรรมการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เวลาเปิดให้บริการ เปิดให้เข้าชม วันพุธ ? อาทิตย์ เวลา ๐๙๐๐ ? ๑๖.๐๐ น. ปิดทำการ วันจันทร์ อังคาร ละวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าเข้าชม ค่าเข้าชมสำหรับคนไทย ๒๐ บาท ค่าเข้าชมสำหรับคนต่างชาติ ๑๐๐ บาท
การเดินทาง :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด แต่เดิมจัดตั้งตามดำริของท่านศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ เพื่อจัดแสดงผ้าไหมพื้นเมืองและงานศิลปหัตถกรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมากรมศิลปากร มีนโยบายในการจักตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองขึ้น จึงได้เริ่มดำเนินงานการจักตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ซึ่งเป็นปีที่ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารต่อเนื่องมาจนกระทั่งปี ๒๕๔๐ จึงดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ได้รับการปรับปรุงให้มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้แนวนโยบายนี้ และมีเนื้อหาในการจัดแสดงครอบคลุมเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรณีโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และงานหัตถกรรมการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด เวลาเปิดให้บริการ เปิดให้เข้าชม วันพุธ ? อาทิตย์ เวลา ๐๙๐๐ ? ๑๖.๐๐ น. ปิดทำการ วันจันทร์ อังคาร ละวันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตราค่าเข้าชม ค่าเข้าชมสำหรับคนไทย ๒๐ บาท ค่าเข้าชมสำหรับคนต่างชาติ ๑๐๐ บาท

จำนวนผู้เข้าชม :314