วัดปงสนุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปงสนุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนบ้านปงสนุก จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.29
longitude :  99.50
รายละเอียด :  วัดปงสนุก เป็นวัดสำคัญคู่กับจังหวัดลำปาง สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เจ้าอนันตยสราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ลำพูน) เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร (ลำปาง) เมื่อ พ.ศ. 1223 ซึ่งยังต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีเพื่อยืนยันตามความเชื่อ ความรุ่งเรืองของวัดปงสนุกยังปรากฎอยู่ในงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆที่อยู่ภายในวัดเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เจดีย์วิหารพระนอน และ วิหารพระเจ้าพันองค์ วิหารโถงทรงจตุรมุขที่มีอายุกว่า 120 ปี ซึ่งมีรูปแบบงดงามและเป็นแม่แบบให้อาคารหลังอื่นในประเทศ เช่น หอคำไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันวัดปงสนุกยังเป็นแหล่งรวมศิลปวัตถุอีกนานัปการ ทั้งพระพุทธรูปไม้ ซึ่งพบภายในห้องใต้หลังคาของวิหารพระเจ้าพันองค์ ภาพพระบฎเขียนเรื่องพระเวสสันดรบนผ้าและกระดาษสา ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 120 ปี หีบธรรมโบราณและธงช้างเผือกขนาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 6
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :786