ตลาดน้ำบางคล้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดน้ำบางคล้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง หน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า โดยอาศัยโป๊ะเทียบเรือและสพานปรับระดับของเทศบาลเป็นสถานที่จอดเรือสำหรับจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน พืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาล สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) โดยเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
การเดินทาง :  โดยพาหนะส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :438