วัดศรีบุญเรือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีบุญเรือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีบุญเรืองตั้งอยู่บ้านศรีบุญเรือง ถนนเชียงใหม่-ฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหารทรงล้านนา ศาลาอเนกประสงค์ ปูชนียวัตถุ เจดีย์ วัดศรีบุญเรืองสร้างเมื่อ พ.ศ.2395 โดยมีท้าวบุญเรืองเป็นผู้สร้างวัด มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่น่าเลื่อมใสเหมาะกับการประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ รถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :1197